SÂN BAY CÁT BI – HẢI PHÒNG

Công trình : SÂN BAY CÁT BI – HẢI PHÒNG
Năm thực hiện: 2019
Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa