NOVOTEL SÀI GÒN

Công trình : NOVOTEL SÀI GÒN
Năm thực hiện: 2019
Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa