TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH ĐÀ NẴNG

Công trình : TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH ĐÀ NẴNG
Năm thực hiện: 2019
Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa