APEC MANDELA MŨI NÉ

Công trình : APEC MANDELA MŨI NÉ
Năm thực hiện: 2019
Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa