BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HẢI PHÒNG

Công trình : BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HẢI PHÒNG
Năm thực hiện: 2019
Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa