TRỤ SỞ CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH

Công trình : TRỤ SỞ CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH
Năm thực hiện: 2019
Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa