LẠC HỒNG LOTUS

Công trình : LẠC HỒNG LOTUS
Năm thực hiện: 2019
Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa