Nosco- Vinalines

Công trình : Nosco-Vinalines
Năm thực hiện: 2021
QD tham gia ở các hạng mục cung cấp vật tư, linh kiện, sửa chữa hệ thống 8 máy nén khí Compkorea 120Kw