PULLMAN HOTEL

Công trình : PULLMAN HOTEL
Năm thực hiện: 2019
Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa