TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ QUAN TỔNG CỤC THUẾ

Công trình : TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ QUAN TỔNG CỤC THUẾ 
Năm thực hiện: 2019
Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa