APEC MANDALA BẮC NINH

Công trình : APEC MANDALA BẮC NINH
Năm thực hiện: 2019
Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa