Dân dụng

LẠC HỒNG LOTUS
Công trình : LẠC HỒNG LOTUS Năm thực hiện: 2019 Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa...
Xem chi tiết
VIETCOMBANK TOWER
Công trình : VIETCOMBANK TOWER Năm thực hiện: 2019 Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa...
Xem chi tiết
FLC TWIN TOWERS
Công trình : LEADVISOR TOWER Năm thực hiện: 2018 - 2019 Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa...
Xem chi tiết
LEADVISOR TOWER
Công trình : LEADVISOR TOWER Năm thực hiện: 2019 Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa...
Xem chi tiết