LEADVISOR TOWER

Công trình : LEADVISOR TOWER
Năm thực hiện: 2019
Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa